पाठशाला प्रारम्भिक ज्ञान        उत्पत्ती        आत्मा सय्यम अभ्यास       

पाठशाला प्रारम्भिक ज्ञान